عصرها ، رادیو ، یه برنامه داره به اسم مکس95. مکس 95 یه برنامه داره به اسم 20 سوالی . یه بار که جواب بیست سوالی کریستف کلمب بود . شرکت کننده پرسید تو جیب حا میگیره ؟ مجری گفت : نه بنده خدا . گفت غذاست ؟ گفت نه بنده خدا . شرکت کننده همه جور سوال کرد ومجری هم مرتب گفت : نه بنده خدا . شرکت کننده همه جور سوال پرسید ولی هیچ کدام از سوال ها هیچ اشاره ای به انسان بودن جواب بیست سوالی  نداشت ؟

 

راستی در هفته چند بار برای شما اتفاقی مشابه این اتفاق /نه بنده خدا/ می افتد؟