کافه پیانو را می خوانم . کتاب قشنگ وتازه ای است . و گویا با اقبا ل عمومی هم روبرو شده ة چون از زمستان سال گذشته تا حالا پنج بار چاپ شده  . اما به نظر می رسه نویسنده یک کمی باید بیشتر روش کار می کرد. نویسنده ،  این کتاب رو 31 روزه نوشته !!!!!!!!!حالا چند روز وقت صرف کرده وبا اون کلنجار رفته تا این قصه رو تحویل خواننده بده نمی دونم . به نطر می رسه خیلی وقت نذاشته . چون یک سال بعد اون رو چاپ کرده . از این یک سال هم ، یقیناچند ماه به گرفتن شابک واجازه نشر اختصاص پیدا کرده . به هر حال کتاب خوبیه . واگر آنرا نخوانده بودم ، مطمئا زندگیم چیزی کم داشت .!