از خیابان صدای آژیر آمبولانس می آمد .

زن دستش را  روی قلبش گذاشت و با صدایی که به سختی شنیده می شد گفت : 

" مرد ! پاشو یه تلفن به پسرمون بزن ."