در  ازدحام مردم و ماشین

خدا را

گم کرده ام

و به دنبال لپه و لوبیا ومرغ می گردم