جاده کندوان ...

ابرهای تیره آسمان

در آیینه ماشینم