امروز ، در خیابان انقلاب (که به اندازه زادگاهم دوستش دارم ) ، دنبال کتاب "بی شعوری " می گشتم . عکس العمل کتاب فروش ها خیلی جالب بود . انگار دارم بهشون فحش می دم

از یکی از کتابفروش ها ، سراغ کتابی از  " فاطمه اختصاری " راگرفتم . گفت اسم کتاب ؟  گفتم : " یک بحث فمنیستی قبل از پختن سیب زمینی . "

با تاکید گفت : " موضوع کتاب نه !  اسم کتاب ." گفتم : " اسمشه . " که نداشت .

دنبال فیلم جدید "جانی دپ " بودم که اون رو هم پیدا نکردم.

البته ، از این خیابان ، نباید دست خالی برگشت ، پس تعدادی از کتاب های محمد بهارلو را خریدم.

پشت همه چراغ قرمزها ، کتاب ها را بر می داشتم  , ورق می زدم و بو می کردم.