1 - استاد امیری فیروز کوهی سال 52 اعلام  " حافظ بس " داد ، اما هنوز حافظ نویسی (!) مرسوم است .

2- نمی دونم چرا هر بار در مورد یک شخص یا یک اثر اظهار نظرها زیاد می شه ، یاد حافظ بس ، می افتم .

لبخند قشنگ ترین مطلبی که در مورد  فیلم  جدایی نادر ...... خوانده ام نوشته ای است  از "توکا نیستانی  "  :

 از شنیدن "خبر" جدایی نادر از سیمین خوشحال شدم... آن‌قدر جیغ کشیدم که تارهای صوتی‌ام ورم کرد و آن‌قدر بالا و پایین پریدم که زانوهایم درد گرفت و مطمئن هستم خبر این جدایی حتی بیشتر از خبر عروسی اسباب شادمانی همه شد... .............