من و رژین ، در مورد کتاب هایی که این اواخر خوانده ایم صحبت می کردیم . کتاب هایی مثل پرنده من ، یوسف آباد ..، دختری که خودش را خورد  و....

رژین می گفت "کتاب های قدیمی مثل یک تابلوی زیبا  ازیک باغ هستند که هرچه نگاه می کنی سیر نمی شوی . اما کتاب های امروز مثل یک باغ هستند  که تو وارد آن می شوی ، همه چیز را لمس می کنی و حس می کنی . قهرمان کتاب های قدیمی ، دور از دسترس بودند . اما قهرمان کتاب های امروز ، از جنس خودمان وهمسایگانمان هستند . "

من هم همین حس را داشتم .

.......................................

حتما خیلی بی سلیقه ام  که کتاب مرشد ومارگاریتا را دوست نداشتم!

اما به مترجمش به خاطر ترجمه خوبش تبریک می گم .