این گستاخی  و بی سوادی را بر من ببخشید اگر می گویم از کشته شدن رستم پهلوان به دست شغاد بد اندیش ، دلم خنک شد . من از وقتی رستم ، سهراب را کشت از او کینه به دل گرفتم ......