غروب پنجشنبه در محضر شعله وکیلیان ، به صدای مخملیش ، گوش جان سپردیم . آهنگ های پوران را می خواند .

  وکیلیان صدای قشنگی دارد . گاهی حتی صدایش به صدای پوران هم پهلو می زد . راستی خدا به اون هایی که صدا داده چه نداده ؟

....................... 

فیلم سعادت آباد را دیدم . سال گذشته " تیاتر بعضی وقتا خوبه آدم چشم هاشو ببنده " را در نیاتر شهر دیدم  . این فیلم و این نمایش از این نظر شبیه هم بودند :

 

" حضور سه زوج از طبقه متوسط جامعه در کنار هم ، بهانه‌ای برای پرداختن به روابط آنها با یکدیگر و مسائلی که در زندگی‌ آنها وجود دارد ، می شود . "
حتما  سیاوش طهمورث هم داستان ریموند کارور را خوانده  است.