آمده است : " با تولید کتاب‌هایی با جوهر ناپدید شونده و تاریخ انقضا، داستان خاک خوردن چندین ساله کتاب‌ها در قفسه‌های کتابخانه‌ها پایان می یابد. 
یک ناشر آرژانتینی ، «کتاب هایی که نمی توانند منتظر بمانند» را طراحی کرده و به چاپ رسانده است.
افراد به محض خارج کردن این کتاب‌ها از بسته بندی ویژه تنها هشت هفته برای مطالعه آنها زمان دارند و به مرور نوشته های کتاب محو شده و به یک دفترچه یادداشت تبدیل می شود.

با این طرح امکان دوبار خواندن کتاب یا به امانت سپردن آن نیز از بین می رود و خواننده مجبور است در سریعترین زمان ممکن کتاب را به پایان برساند. "