با آن که تمام وقایعی که در کتاب " شاه بی شین  " آمده  است را در کتاب های دیگر خوانده بودم و موضوع تازه ای نداشت . اما به خاطر قلم شیوای محمد کاظم مزینانی ، با علاقمندی و بی وقفه آن را خواندم  و از عدم جانبداری نویسنده ، خیلی خوشم آمد .

 

شاه بی شین ، رمانیست بر اساس زندگی آخرین شاه ایران .