جهان ،قرآن مصور است

و آیه ها 
در آن

به جای اینکه بنشینند ،ایستاده اند

درخت یک مفهوم است

دریا یک مفهوم است

جنگل و خاک و ابر

خورشید و خاک و گیاه

با چشمهای عاشق بیا

                  تا جهان را تلاوت کنی

              

                                                        سلمان هراتی