حامد پسر ایرانی ، در ترکیه به‌طور مجردی نمی‌تواند وارد دیسکو شود ، برای ورود ، با دختر ی به نام ژاله ‌آشنا می‌‌شود و این آشنایی به دوستی آنها می انجامد .حامد و ژاله تصمیم می گیرند از مغازه عموی حامد دزدی و بعد از آن هم از ترکیه فرار کنند. به هنگام دزدی ، حامد ناخواسته عمویش را می کشد و ..

   فیلم بغض را دوست داشتم  چون تلخ بود . چون جراحت را نشانه گرفته بود : بی کسی ، غربت ، نامردی ............

      نمی دونم چرا کارگردان ، ترکیه را انتخاب کرده بود ! چرا همینجا نه !