_ گذشتن از چهل

رسیدن وکمال

- چه فکر کودکانه ای!

 

زهی خیال خام!

تمام! 

 

                                                                قیصر امین پور