در تمام مدتی که تنگسیر را می خواندم  ، فکر می کردم :

 

1.  نادری عجب محشری کاشته وقتی  تنگسیر چوبک را جلوی دوربین برده . چه استادانه کار کرده .

2 .غیر از بهروز ، فقط عرب نیا ، مناسب نقش محمد است ولی بهروز چیز دیگری است

3. چقدر دیر این کتاب را دارم می خوانم  ( گاهی آدم چه جفاهایی به خود می کند .)