" دموکراسی با دمو قراضه " نوشته سید مهدی شجاعی است که در آن ، پادشاه  کشور خیالی غربستان ( ممول ) ، می خواهد پس از مرگش ، انتخاباتی برگزار شود تا از بین پسرانش جانشین او را تعیین کنند . مردم ، پسر اول را انتخاب می کنند و حکومت بین پسران پادشاه ادامه می یابد و این کتاب ، داستان دموقراضه ، آخرین پسر  ممول است  . ......................

آنهایی که قلعه حیوانات را خوانده اند ، حتما شباهت هایی بین این دو کناب خواهند یافت