ده قانون برای ازبین بردن نوآوری در سازمان

 

1-    نسبت به هر نظر با عقیده تازه ، تنها به این علت که تازه است و به این علت که از سطوح پایین سازمان به طرف بالا می آید بدبین باشید

2-   همیشه اصرار کنید که اعضای سازمان قبل از آنکه نزد شما بیایند  از چندین سطوح سازمانی بگذرند و نظر موافق ، آنها را بگیرند

3-   از دوایر یا افراد بخواهید که نسبت به پیشنهادات و نظرات جدید سایر اعضاء انتقاد کنند . این باعث می شود که شما وقت زیادی صرف تصمیم گیری نکنید و تنها در آن میان نظراتی که بتوانند از انتقادات زیادی بگذرند و به شما ارائه شوند را مورد توجه قرار داده و در آن باره تصمیم بگیرید.

4-   خودتان آزادانه زبان به انتقاد بگشایید . هیچ گاه از هیچ نظر تازه ای ستایش نکنید .این امر باعث می شود که افراد با احتیاط قدم بردارند.  دایم این مطلب را یادآور شوید که شما  هر لحظه که بخواهید می توانید آنها را اخراج کنید.

5-   وجود مسائل را دلیلی بر شکست فرد بدانید و پیوسته افراد را تضعیف کنید تا آنها هر نوع مشکل یا مساله ای را در سازمان دارند از نظر شما پنهان دارند.

6-    همه چیز را به دقت کنترل کنید ، از افراد بخواهید که همه چیز را بشمارند و پیوسته این کنترل و شمارش را تکرار کنید.

7-   در رابطه با تجدید سازمان یا اجرای سیاست های مربوط به تغییر سازمانی ، پنهانی ودر خفا تصمیم بگیرد و سپس بصورت غیرمنتظره اعلان کنید. این امر باعث می شود که افراد احتیاط بیشتری بکنند و جرأتشان کم شود.

8-   وقثی اطلاعاتی راکه افراد  درخواست می کنند، از نظر شما قابل توجیه نیست ، هیچ اطلاعاتی را به آنها ندهید و زیرا این اطلاعات بصورت آزاد و مجانی در اختیار افراد قرار نمی گیرد . اجازه ندهید که داده ها و اطلاعات به دست افراد ناباب بیفتند.

9-   با شعار «تفویض اختیار» ،  اختیارات مربوط به کاهش دادن نیرو، منتظر خدمت کردن افراد واجرای دستورات تهدید آمیز را به افراد زیردست واگذار کنید و از آنها بخواهید این دستورات را سریع انجام دهند.

10-  و بعد از همه این حرف ها هیچ گاه فراموش نکنید که شما در رأس سازمان قرار دارید و همیشه از همه جزئیات کار، آگاهی کامل دارید.

 

                                                             روزابت کانتر

/ 0 نظر / 10 بازدید